• soluţia tehnică care prevede modificarea construcţiei unui articol, a unei metode de folosire a utilajului şi aparatajului, a unor tehnologii şi procedee de producţie sau a componenţei materialului (substanţei), care este nouă şi utilă pentru întreprinderea căreia i-a fost înaintată;
 • soluţia organizatorică, nouă pentru întreprindere, având ca efect economisirea materiei prime, a resurselor energetice şi financiare, a forţei de muncă, precum şi a altor resurse, sau ameliorarea condiţiilor de muncă şi a stării ecologice, sporirea securităţii muncii;
 • elaborările ce ţin de ridicarea randamentului ştiinţific şi educaţional, soluţiile ce conţin un algoritm, un program pentru calculator sau o bază de date, ne exploatate încă de către întreprinderea respectivă, care, aplicându-se la rezolvarea unei sarcini concrete, au ca efect intelectualizarea muncii umane şi ridicarea productivităţii utilajului asistat de calculator.
 • reduc fiabilitatea, durabilitatea construcţiilor, securitatea populaţiei şi a teritoriului în situaţii excepţionale, asigurarea sanitară a lucrătorilor, protecţia şi securitatea mediului, apărarea împotriva incendiilor, securitatea muncii, precum şi alţi indicatori ai standardelor naţionale şi internaţionale;
 • constituie semne convenţionale, norme, materiale normative şi metodice;
  formulează doar sarcina sau stabilesc efectul posibil al aplicării propunerii, fără a indica soluţia concretă;
 • contravin ordinii publice şi normelor etice;
 • sunt elaborate de personalul tehnico-ingineresc sau ştiinţific al întreprinderilor (de cercetare, de proiectare, de construcţie, tehnologice) în procesul exercitării sarcinilor de serviciu sau a lucrărilor contractuale.

Procedura de înregistrare

Comunicarea privind elaborarea unei propuneri de raţionalizare se perfectează în scris, sub formă de cerere de recunoaştere a propunerii de raţionalizare. Modelul de cerere ( modelul de cerere trebuie să se descarce )poate fi descărcat pe saitul centrului: www.citt.ase.md sau apelînd cu mesaj

în poșta electronică centru.itt@gmail.com
Autorul este obligat să indice în cerere denumirea propunerii de raţionalizare, sfera în care aceasta poate fi aplicată, necesitatea aplicării propunerii, să prezinte descrierea procesului de implementare, precum şi să-şi indice datele de identificare sau ale tuturor coautorilor.
în caz de necesitate, la cerere se anexează:

 • materialele grafice şi alte materiale (desene, scheme, schiţe etc.);
 • calculul efectului scontat de pe urma aplicării soluţiei propuse;
 • acordul coautorilor privind
 • distribuirea recompensei;
 • alte materiale

Cererea depusă se înregistrează în Registrul de evidenţă a cererilor de recunoaştere a propunerilor, care va confirma adresarea. La depunerea cererii autorul(autorii) vor achita taxa pentru înregistrarea noutății,care va fi restituită în cazul refuzului.

În cazul în care propunerea de raţionalizare e lipsită de noutate, acest fapt se comunică solicitantului printr-o notificare. În cazul în care este acceptă ca propunere de inovare, centrul CITT asigură documental decizia respectivă de eliberare a certificatului de inovator în termen de 12 zile calendaristice.
Recunoașterea propunerii de inovare se face în baza unui aviz pozitiv al specialiștilor în domeniu, cu sau fără grad științific prezentate de autor la înregistrarea propunerii de inovare și recunoașterea lor de un expert. Expertul este o persoană necunoscută de autor (i).
Autorul (coautorii) propunerii de raţionalizare poartă răspundere conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
După înregistrarea certificatului de innovator în registru, se eliberează autorilor cu respectarea codului de etică. Centru de inovare și Transfer Tehnologic plasează titlul inovației pe saitul centrului www.citt.ase.md pentru confirmarea dreptului de autor. Oferă informații despre ideia înregistrată persoanelor din R/M și din alete țări cointeresate în implementarea ideii în practică și oferă șanse autorilor să încheie un contract separat pentru obținerea beneficiilor ulterioare de la aplicarea ideii în practică.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG